y/t BESLISSING. tzicht ii ;v eitrekkej tureau. gesloten wordt Bestuur der vereeniging aa |te schrijven dat het college spoedig moet Leten of inderdaad de vertrekken zullen Lorden "bestemd tot verkeershuis. Zoolang (hieromtrent geen zekerheid "bestaat kan he Icollege geen vrijheid vinden bij de begro ting voor 1933 een subsidie voor te steil A.G?ar-B^e^ colleSe van Ged.Staten zal omstandig oró inse®worden ingelicht overeenkomstig het ontwe in boun vMsciirijven hiernevens als bijlage gevoegd te sohriBÜ* 11 November 1932, le.afd. no.2414 t en ro Januari t bij boJ n te wijl tede van] M. wordtI |conform het voorstel wordt besloten, urn 6i a t betalil door del ilveringl itgelotel n.emen dl op 5 Be| iBesloten wordt de Geldersche Credietver- «eniging mede te deelen, dat de twee overige kassiers der gemeente wel aan het verzoet) hebben gevolg gegeven, mer verzoek hare houding alsnog in deze dienovereenkomstig te wijzigen. Alhoewel alles in het werk moet worden ge steld om de begrooting spoedig bij Ged. Staten in te zenden zal inzending voor 5 |])ecember 1932 onmogelijk kunnen plaats hebbe. Aan den Secretaris wordt opgedragen aan de begrootingswerken vóo'r anderen voorrang *;e doen verleenen. Adressant te berichten dat het verzoek ii|i overweging wordt genomen tegelijk met de behartiging van de beplanting in de ge- heele gemeente waaromtrent overleg plaat^ beeft met het Staatsboschbeheer r eiken- o de de lei-1 t bij 3t ver ast het if te nadereDe vergadering is van oordeel, dat het .nzake I uitbrengen van eene nadere memorie achte)*- .n beroep wege kan blijven.. )v.1932 yV i. binnen Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. O- 2 0.1 k' ckA cLjuX^~i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 645