nll' B B J? IVl/f- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Voorzitter Voorzitter Voorzitter -Neé. Middenstands- band N.V. kantpor Soest KORTE INHOUD. stelt in verband met de door den Raad op 10 dezer vastgestelde steunregeling voor, als"orgaan" bedoeld in die regeling aan te ijzen de commissie voor werkverschaffing en steunregeling uit den Raad en voorts aa den Minister van Binnenlandsche zaken con form art. 1 der regeling te verzoeken deze commissie als orgaan te willen erkennen. Het is wenschelijk de namen der leden deze commissie en hunne maatschappelijke positi in het schrijven aan den Minister te ver melden. deelt mede dat de secretaris na overleg ue de commissie voor werkschaffing en steun verleening voor het voeren der administra tie verbonden aan de steunregeling voor draagt den heer 1.H. <J.Doorman, spreker kan zich met tijdelijke aanstelling op arbeids overeenkomst van den heer Doorman vereeni gen en neemt genoegen met de afspraak dat de vergoeding voor het te verrichten werk wordt vastgesteld wanneer wederzijds daar omtrent een oordeel is te vormen. 11-11-'32 stelt voor artikel 21 der Hinderwet toe te passen ten aanzien der inrichting van J.Jongerius, gelegen aan den Hartweg op he perceel gemeente Soest, kadastraal bekend in sectie H.3862» aangezien voor het hebbe en in werking stellen van deze inrichting t.w. een ondergrondsche petroleumbewaar- plaats nimmer vergunning is verleend. 7-11-32 deelt mede bereid te zijn tot betaling van 1/3 der geleden schade wegens dnör~dé ge ineente gederfde rente door verzilvering in I932 van een per 1 Juli 1931 uitgelote obl |gat.i a» Conform hi ■Hordt bes 3e vergadi man op arl als admin: ring der Besloten 1 aaamheden tacpen ui' haarplaat! erop te w: overgegaai (J 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 646