*1 kt. *7 BESLISSING. Conform het voorstel van den Voorzitter nordt besloten. De vergadering besluit de heer T7.H.C.Doo:r|, man op arbeidsovereenkomst aan te steller als administratieve kracht bij de uitvoe ring der steunregeling. Besloten wordt het voortzetten der werk zaamheden n.1. het vullen van en het af- tanpen uit de ondergrondsche petroleumbe- laarplaats TE VERBIEDEN en belanghebbende: erop te wijzen, dat desnoods zal worden overgegaan tot verzegeling der inrichting Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 647