nzien van 1 ikeurnees erleenen nt op de ie plaat- BESLISSING. Besloten wordt het voorstel waartoe be sloten is in de vergadering van 15 Ja.nuar ij.1. te handhaven en den raad voor te dra, ■en Met het schrijven van den technambtenaar 0."r. dd. 23 Dec. j.1. no.331/1 gericht aan adressant kan de vergadering zich veir- eenigen. In antwoord op het schrijven van 12 Jan j.1. zal aan adressant worden gevraagd d grootte en de ligging van den grond waar van hij een koooprijs wenscht te verneme nauwkeurig te omschrijven. Besloten wordt geen prijsopgaaf te vragbn aan de plaatselijke autoverhuurders voor huur van een au10 ten dienste van den /leeschkeuringsdienstdoch aan den Hulp- keurmeester een schrijven te richten, da hij kan rekenen op een vergoeding voor ebn snelvervoermiddel tot ten hoogste f 400. per jaar. Een afschrift van het schrijve te eenden aan het hoofd van dienst ter kennisneming van het genomen besluit de2er vergadering. Op grond van de overweging dat het ver- leenen Ier ontheffing een precedent scheet voor andere werklooze arbeiders wordt be sloten afwijzend op het verzoek der commissie te beschikken. Aan den Raad zal worden voorgesteld den koopprijs nader te bepalen op f 1,75 1-2 en Besloten wordt adressant te berichten, pat in bverleg met de raadscommissie beslote is den grondprijs ad f 2.- per 112 door d raad in zijn vergadering van 23 Dec. j.1 vastgesteld te handhaven en dat binnen 14 dagen bericht wordt ingewacht op de grond in kooo aanvaard. Aj 1 b r*' A 11 ih. c*J( A iboi. [7 lAH)l. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I 11 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 64