1' i' L a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IET He. Grondbedrijf H 25-i-'32 ld era 25-l-'32 II Idem 25-l-'32 Ivo Lem 25-1-'32 afd. 'Financiën Gie Grondbedrijf 25-i-'32 geeft in overweging de perceelen sectie nos 2038 en 1195 gelegen aan den Lange Brinkweg wederom aan Adams te verhuren voor dez&lfde jaarlij :sche huursorn (n.1. f 111,93)en voor den tijd van 2 jaren. verklaart er zich mede te kunnen vereeni gen, dat het perceel grond a/d Pieter de Hooghlaan verhuurd wotdt aan D.de /Keyzer., tegen een huursom van f 5»~ s-jaars. Aangezien evenwel de in huur gevraagde grond deel uitmaakt van het voor den bouw van een badhuis bestemde terrein, en dit ieder oogenblik noodig kan zijn, meent de Cie dat het noodig zal zijn uitdrukkelijk te bepalen, dat hij tusschentijdsche opzeg ging van de huur voor het tevelde staande gewas, geen vergoeding zal worden gegeven, doch enkel de huur evenredig zal worden verminderd. De Cie. verklaart zich te kunnen vereeni met de bezwaren door den heer van hes ge haakt tegen verkoop van het bouwterrein ge legen Spoorstraat hoek Soester Enghweg. Geadviseerd wordt niet tot verkoop over te gaan. verklaart er zich mede te kunnen vereeni gen dat het aan de Laanstraat gelegen per ceel, kad.bekend als sectie H.no-933 weder verhuurd wordt aan A.van'*t Hoenderdal tot 1 ITovember 1933 tegen een huursom van f 6,72 per jaar. adviseert den raad ter vaststelling aan te a 13 18 b c. der begrooting grondbedrijf 1931 no.22/' 23 en 22/24. bieden de besluiten tot wijziging: der gemeente-begrootingen voor 1931 en 132, ge nummer 21/177» 2l/l302l/l?S, 21 1 en 2l/l82. der begrooting wegenfonds 1931 no.24/7 geeft in overweging om, naar aanleiding vat een verzoekschrift van den heer H.Scheffer den koopprijs van ec„ gedeelte van het aan de Luit. ^oopenlaan gelegen terrein kad. bekend als sectie E.no.2G31 te bepalen op f 2,50 per 112. De cie. geeft voorts als haar oordeel te kennen dat voor den bou™ van een 'badhuis te Goesterberg wel een ander terrein is aan te wijzen. r\ (D 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 65