I 'j- om. s a J? !3uS\ I "i BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. ODI Algem.Ned.Ver voor Sociale Geneest. li<oii.C.van Fea,Apel doorn 13X1. Sukkel, Burg J Grothestr53Soest IIjXI. P.^.Duin Jr.soest (31L A. J.Stalenhoef Inspecteur Lager Onderwij s 9-ll-»32 10-11-' 32 ll-ll-'32 2-H-' 32 14-9-'32 l-ll-'32 8-11-'32 KORTE INHOUD. bericht omtrent de aanvrage van den heer Reijntjes om aankoop van bouwterrein aan Talmalaan, rustieken weg, Pieter de Hooghi laan en Rubenslaan. biedt aan een afschrift van het adres met toelichtend vergaderingsverslagdat de Algemeene Nederl.Ver. voor sociale Genees! heeft gemeente te moeten richten tot de 1 den van de 2e Kamer der Staten-üeneraal ei verzoeken van den inhoud daarjran te willei kennisnemen. deelt mede dat aan openbare berken verzon den zijn 7 teekeningen in potlood van het uitbreidingsplan. vraagt den Raad eenige inlichtingen met b( trekking tot de hem toebehoorende perceeli waarop volgens het ontwerp-uitbreidings- plan een bouwverbod gelegd zou zijn. De ontwerper van het uitbreidingsplan brengt hieromtrent bij schrijven dd. 11 Ui vember j.k. rapport uit, en adviseert o.m. belanghebbende te berichten dat gedurende een termijn van ter visie legging bezwarer kunnen worden ingediend, en dat gedurende de ter visie ligging geen wijziging kunner worden aangebracht. verzoekt verbetering van den Braamweg en wel door het aanbrengen van een vastwegdek De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare berken brengt hierontre rapport uit bij schrijven dd. 11 November 1932, no.531. gesloten Boden pr dit besl COMBli ssi üotifica Bevestig Besloten form het en hem v zal word tegen he r vraagt de verlofsakte en het afschrift daarvan in dien zin te wijzigen, dat het verlof ook zalmgelden voor de achterlocal teit van het perceel Torenstraat 20. heeft geen bezwaar tegen een benoeming van mej. M.M.Littooy tot tijdelijK onderwijz6" res aan de openbare school voor gewoon la ger onderwijs in de Kerkebuurt, zulks in gaande 3 November 1932. Besloten matige v Braamweg den weg Tot de g Tot tijd school i van 3 to mejMar V c O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 650