A Wy /i. A \fij. BESLISSING ien heer rein aan Hooghl idres met dat de Ie fieneesJ tot de lJ ineraal e| te willel 3n verzon' 1 van het jen met 3 perceelsT ïidings- jn. splan dd11 }jd jeert o.n.r •edurende l bezwarerj gedurende .ng kunneia imweg en rastwegdel{ i de lei- ii er ontred November Besloten wordt de grond niet voor den ge hoden prijs ad f 2.- te verkoopen. Orntren dit besluit alsnog het advies der grond- commissie in te winnen. notificatie Bevestiging van ontvangst berichten. Besloten wordt adressant te berichten con form het schrijven van den heer van Nes en hem voorts te berichten dat zijn adres zal worden aangenomen als een bezwaarschr tegen het ontwerp-uitbreidingsplan. if t Besloten wordt in afwachting van een doel matige verbreeding en verharding van den Braamweg den Techn.Ambt. O.W. op te dragejn den weg eenigszins te egaliseeren. :hrif t dat het iterlocalij 20. •erning var iderwijze- ;ewoon la* ;ulks in- Tot de gevraagde wijziging wordt besloten. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare school in de Kerkebuurt wordt voor den tijd van 3 tot en met 8 November 1932 benoemd jMaria Margaretha littooy. V (X l/f' w/V v 2LlU' 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cGeeXwy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 651