Li' G E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN KORTE INHOUD. I b IA G.J.Lengers De heer Veneraa I'S isvo. 13H Ged.Staten dezer provincie 5-ii-'32 Coöp.Boerenleenban te Soest 10-11-f32 5-9-' 32 W.M.v.d.Poel te S'berg Pos tv? eg yi A»de Nies Sest.der Ver.tot bestrijding T.B«C. a merken op dat uit her raadsbesluit vang Oct. 1932» 4e afd.no.2288 tot subsidiëerirj van de vereeniging"het Wit Gele kruis" moe blijken dat aan de voorwaarden, bedoeld in] bet 3® lid- van art. 14 der Armenwet wordt v oldaan b_. verzoeken overlegging rekening 1931 en begrooting 1932 van genoemde vereeniging; c. merken op dat plaatsing van genoemde in stelling op de lijst, bedoeld in art.3 der armenwet, ware te bevorderen. ontvangt gaarne bevestiging, dat van de z de van de N.V. Heidebloesem geen betalinge: meer aan de gemeente zullen behoeven te schieden 12-11-32 15-11-'32 11-11-'32 vraagt verlof A voor de benedenlocaliteit en de concertzaal van het perceel van Wee' ie straat 32. vraagt vrijstelling van de belasting op au blieke vermakelijkheden voor een kerkconce De opbrengst van het concert komt ten goed lan de vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een functie als controleur of iets derge lijks bij het alhier te stichten natuurbad vraagt evenals verleden jaar een bedrag v 5.- per persoon beschikbaar te stellen als kerstgave. De kerstgave zou volgens de: neer de Nies moeten worden verstrekt aan d personen te werk gesteld bij de werkver schaffing en aan de ondersteunden door het Burgerlijk Armbestuur. verzoekt wederom toekenning van eene bij drage uit de gemeentekas, overeenkomstigi bepalingen der desbetreffende verordening zulks ten behoeve van ^.W.Preusserten be irage van f 163.- en wel voor een tijdvak van 3 maanden. <a 3 C _0> O Aanduiding van den afzender. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 652