.A BESLISSING. hlvorens de Ged.Staten te berichten wordt besloten het oordeel van genoemd college kennis te brengen van het Bestuur der irereeniging en daarbij in overweging te ge ,ven te willen bevorderen dat de vereenigir geplaatst wordt op de lijst bedoeld in art 5 der armenwet en voorts te voldoen aan he (overleggen van de gevraagde gegevens. esloten wordt aan de N.V. Heidebloesein lede te deelen dat het college bereid is :ene verklaring te verstrekken, doch dat iln ,en zin van het koopcontract de N.V. zelve tan het college zal moeten verklaren of al of iet op de gekochte gronden behalve de reeds langelegde wegen alsnog andere wegen zulltjn jorden aangelegd. pet gevraagde verlof wordt verleend con form het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. lesloten wordt vrijstelling van belasting ;e verleenen op grond dat de opbrengst var iet concert wordt besterad voor een weldadig ioel. Te berichten datovoorloopig niet tot benoe ning van personeel wordt overgegaan. lesloten wordt aan den Minister van Binner 'aken mede te deelen, dat evenals het vori aar het college voornemens is den Raad vc et uitdeelen van een kerstgave aan werklo n andere armlastige f 2,5° per gezin uit betalen en te verzoeken aan dat voornemen ie vereischte goedkeuring te willen ver leenen. Besloten wordt de bijdrage ad f 163,80 te 'erleenen. 1. g or ozen te AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 653