n>vr. liluSV BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. I3B, 1T. LoggerToren straat 24 Techn-Ambt. Bouw en Woningtoezicht E. Wijrnan.Banning- str.40, soesterherk DV7 Afd.Financien ter gemeente secretarie Idem J. W.AdamsLange Brinzweg 44,Soest 14-11-' 32 l5-li-«32 KORTE INHOUD. 15-ll-'32 verzoezt voor rekening der gemeente te len nemen de kosten, verbonden aan de or smetting van een stel beddegoed en kleei ten bedrag van f 18.-, aangezien hij ni bij machte is zelf dit bedrag te bekost biedt ter behandeling aan eenige verzoe om bouwvergunning vergezeld van de noodi teekeningen en adviezen. biedt ter vaststelling aan de ontwerp-be sluiten nos. 21/215» 21/216 en 21/225 to wijziging der gemeente-begrooting en no 23/17 tot wijziging van de gasbedrijfsbe grooting. biedt ter vaststelling aan een voordrach aan den raad met bijbehoorende 4 ontwerp besluiten tot het opnemen en uitleenen vj gelden voor den dienst 1933» Besloter rekening 28-10-'32 31-lO-'32 Voorzitter verzoekt innkoop het berkenhout staande ie Korndorferlaan £e Soesterberg. De Technisch Ambtenaar belast met de leidl van Openbare Werken adviseert onder overl ging van het desbetreffend schrijven van ien adviseur der beplantingen het hout te verkoopen voor den prijs van f 5°«~ overe komstig de voorgestelde voorwaarde. vraagt vergunning tot den aanleg van een Laagspanningsnet over den weg ten behoeve van de verlichting van kippenhokken. De Technisch Ambtenaar belast met de leid van Openbare Werken adviseert tot inwilli ging van het verzoek onder de door hem vo gestelde voorwaarden. Gelet op 14-11-'3 toestemir der bouw vragen n 3esloten de aange' 3telling De voord sluiten stukken 1 /■oorgedr; Beslote het coL kKX het onder v< in zijn verzoek v er koon Beslotei de Direi willen 1 van eem Ambt. O stelt voorj le. opnieuw als ontwerp vast te stellend: gewijzigde verordening regelende het organiseerd overleg in ambtenaarszaken en dit ontwerp den raad ter vaststell/ aan te bieden; 2e. voor te stellen twee leden uit den raa aan te wijzen als leden en plaatsvervan gende leden der commissie van georgani seerd overleg, onder mededeeling dat ie Burgemeester als voorzitter der commiss door B.en W. is aangewezen. Hierbij zul len worden voorgedragen als leden G.J* Grootewal en A.Endendijk als plaatsvj vangende leden H.van Klooster en A.de w E E 3 C _O0 O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 654