co£<r. y*? I/Uk X- 3^ nte te an de 01 en kleei hij nif bekosti verzoe ie noodi BESLISSING Besloten wordt de kosten ad f 18. rekening der gemeente te nemen. - voor Gelet op het schrijven van Ged.staten dd. 14-11-' 32le.afd.no.3819/2044, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleene der bouwvergunningen, wordt besloten de as. vragen nos. 1/618 en 1/620 in te willigen, AANMERKINGEN. n ,he twerp-be L/225 to ig en no iri jf sbe >ordrach ontwerpt Leenen vit taande aj de leidjj er overl ven van hout te - overe e van een behoeve en. de leid: inwilli' r hem vo tellen de ie het g arszaken ststelli"! t den raai itsvervaul georgani-l ig dat de| r commissl urbij zuil ien G.JI plaatsvel en A.de Nl Besloten wordt de ontwerp-besluiten conform de aangeboden stukken aan den raad ter vast stelling aan te bieden. De voordracht met bijbehoorende Ontwerp-be luiten zullen overeenkomstig de aangeboden ttukken aan den raad ter vaststelling worden voorgedragen. Besloten wordt adressant mede te deelen d het college bereid is 5tsHXK3ca;!ixxa$t£x±Kxx±lKi- ksx het berkenhout te verkoopen voor f 50 onder voorwaarden door den Techn.Anbtènaalr in zijn rapport van 9 Nov.1932 gesteld, met verzoek vóór 23 dezer te berichten of deze verkoopvoorwaarden door hem worden aanvaard. Besloten wordt het dossier te zenden aan de Directie der P.U.E.M. met verzoek te willen mededeelen of tegen het verleenen van eene vergunning als door den Techn. Ambt. O.wr. voorgesteld bezwaren bestaan. lïonform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. o(n I M lts l (Xs\ l-JLff. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 655