BESLISSING AANMERKINGEN. Besloten wordt ingaande 1^ November 1932 tot en met 1 April 1933* Le. aan de werklieden in werkverschaffing met rijkssubsidie de toeslag ad f 1.- per week uit te keeren. e. aan de arbeiders in gemeentelijke werk verschaffing werkzaam, alsmede aan de a beiders vallende onder de steunregeling eveneens dezelfde toeslag uit te betale Hiervan mededeeling te doen aan den Adj commies belast met de boekhouding O.T. alsmede aan de afdeeling steunverleenin^ De financieele en de commissie werkver 3chaffing hebben zich met het besluit vereenigd. Aan den taad mededeeling te doen van dez beslissing met verzoek daaraan de goedke te willen verleenen. r- n. e uring 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 656