W. s a a> ~o l*4o. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter t -s 4 I N.V. O.B.I.M. te Soest 1*41. liHT. N.V. Ned. "Labiko" 'Vegwijzer Mij. Delf t 17-10-'32 20-10-'32 V.van Asch,Lange Brinkweg 12 Bestuur T.B.S.Ver- eeniging Soest Mr. F.A.Mol ster 4-11-32 14-11-32 ll-ll-«32 stelt voor den Baad ter vaststelling aan oieden een ontwerp-besluitzooals dat evs ens voor het jaar 1932 door den Raad is genomen, betreffende het onderhands of in net openbaar verkoopen van verschillende de gemeente toebehoorende goederen als af. braak boomstammen enz. voorzooveel noodig deze in het jaar 1932 mochten beschikbaar komen. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 2 der verordening, vastgesteld dd 30 December _1930ten aanzien van de voor^ nomen uitbreiding harer benzinebewaarplaat aan den Veldweg, door bijplaatsing van 3 4 tanks inhoudende 3^°°^ Liter. De technisch ambtenaar belast met de leidi van bouw- en woningtoezicht en den Comman dant der Vrijwillige Brandweer adviseeren ie gevraagde ontheffing onder voorwaarden te verleenen. deelt mede dat zij gaarne bij wijze van proef in deze gemeente zou willen opstelle een verlichte "Labiko" wegwijzerpaal annes reelame De technisch ambtenaar belast met de leidi van openbare werKen brengt hieromtrent ra port uit bij schrijven dd. 12 llov. 1932. no. 557. verzoekt wijziging van zijn bouwplanwaar voor vergunning is verleend bij besluit va 3 Maart 1931» le afd. no.l/336. De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw-en woningtoezicht adviseert de ge vraagde wijziging toe te staan onder de door hem geadviseerde voorwaarden. verzoekt ingevolge de bepalingen der veroi dening op het verleenen van bijdragen ter bestrijding der T.B.C. alsnog te willen toekennen een bedrag ad f 124. -t/b der pa tiënte M.Beumers-GroesbeekVerl.Postweg 4 coesterberg deelt mede gelegenheid te hebben gevraagd tot mondelinge toelichting van de aank. "Hilhorsf'en dat het Hof het pleidooi be paald heeft op 28 December a.s. <D 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 659