02 planmaar- fa esluit vaJ BESLISSING Besloten wordt den raad opnieuw voor 1933 machtiging tot verkoop te verzoeken. Besloten wordt den Raad voor te stellen d gevraagde ontheffing te verleenen onder d (voorwaarden door Bouw- en Woningtoezicht iu»steld. Be ontheffing zal gelden voor de tijd van één jaar te rekenen vanaf den da tum van het raadsbesluit. Besloten wordt adressant te berichten dat hij het college in beginsel tegen plaat sing van de wègwijzerpaal annex reclame geen bezwaar bestaat wanneer aan de vooY- Uaarde door den techn.ambtenaar O.W. in zijn rapport omschreven, kan worden vo.lda |De definitieve vergunning te verleenen ■sanneer inderdaad tot plaatsing wordt ove gegaan. I Conform het advies van Bouw- en Woningtoe zicht wordt besloten wijziging van het bouwplan toe te staan. (Alsnog wordt eene bijdrage ad f 124. leend - ver Voor kennisgeving aangenomen. an, p Cül Ai xjiê. AJ ij ij! ~Aj ^asi- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1 r - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c-Ce-eY^ l Voo- A-A AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 660