a E J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I i \T>H 13 sna Afd.financiën ter secretarie 9-9-'32 le afd.. ter secre tarie B.de .Kam, Lange bergstraat 9,Soest N.V. Douwe Egberti te Utrecht 7-11-* 32 8-li-»32 20-10-32 De leiding der afc.« IJ?-11-32 Nederland van de I.V.A.B.S. (Intern, ver.v.Ambt.Burg. Stand) deelt mede dat van de in 1924-, 1925 en 152 van het rijk ontvangen bouwpremies voor pa ticulieren woningbouw een bedrag van f_jopl niet is uitbetaald, doch nog steeds in de gemeentekas berust (opgenomen in het slot van hoofdstuk II van den kapitaaldienst de emeenterekening 1931)» trit een ingesteld onderzoek is gebleken da iet bedrag door het rijk was beschikbaar j steld voor J.Rlapoer Daar door de afd".financiën niet is na te gaan of de bouw, waarvoor deze premie werd! toegekend, alsdan niet is tot stand gekoae vcordt verzocht te mogen vernemen of thans alsnog aan den technisch ambtenaar van bouw- en woningtoezicht kan worden opgedra gen, na te gaan, of deze premie, al dan ni moet worden uitbetaald. deelt mede, dat moet worden opgemaakt de lijst van aanvragers aan wie in 1932 con senten zijn verleend tot gebruikmaking der heide- en zandgronden. verzoekt verwijdering van een boom staande vóór zijn perceel. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare perken adviseert met verwijdering te wachten, zulks in verband met het binnenkort te ver' wachten advies van het Staatsboschbeheer inzake uitdunning der beplanting langs ver schillende wegen. vraagt vergunning tot het aanbrengen van e uithangbord met verlichting aan het pand der firma "fed. Egberts aan de Steenhofst De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare berken en de Inspecteur van Politie brengen hieromtrent advies uit bi brieven dd. 8 en 16 November j.1. verzoekt een der ambtenaren van den burger lijken stand als lid-autoriteit te doen toetreden tot genoemde internatvereenigi" met gunstig advies v/h Dagel.Bestuur v/d Ned.Bond v.Gem.ambtenaren. Aangezien in deze gemeente meermalen per jaar huwelijken gesloten worden tusschen Nederlanders en vreemdelingen, en ook wel tusschen vreemdelingen onderling en in ver band daarmede somtijds ingewikkelde kwes ties zijn op te lossen ten opzichte van de over te leggen stukktn, is het aanbevelen3 waardig zich te kunnen wenden tot een des kundig lichaam, teneinde tusschenkomst in voorkomende gevallen te kunnen verleenen. autoriteiten betalen als lid desgewenscht de minimum-contributie ad f 5»-« 4J 3 C O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 661