n- V ys Vji-j. ~4/' z bleken da likbaar 5 na te emie werd nel gekonie of thans r van i opgedra i 1 dan ni lakt de >32 con- iking der i staande ïbtenaar s berken tten, •t te ver Joeheer angs ver en van e t pand nhof stras eiding eur van uit bi n burge: doen reeni|in ar v/d en per 3schen sok wel 1 in ver 3 kwes- van de jevelens jen des' >mst in Leenen- tenscht BESLISSING. gesloten wordt het te veel ontvangen bedrag negens bouwpremie ad f 30O.- aan het rijl Iterug te betalen, zoodra de begrotings wijziging betreffende de overbrenging dei saldi van de rekening I93I zal zijn goed gekeurd. De lijst in handen te stellen y^,n de raads commissie ara advies. Conform het advies van den Techn.Ambtenaa^ «ordt besloten aan adressant te berichten, Besloten wordt de vergunning te verleenen Besloten wordt de eerste ambtenaar van defc Burgerlij Ken Stand te machtigen ingaande 1 Januari 1933 te worden van de Inter nationale vereengging van ambtenaren van en Burgerlijken Stand. Be daarmede gepaird üaande kosten zullen hem van gemeentewege morden vergoed. 3e afd. Financiën zal met deze beslissing rekening hebben te houden bij het opmaken ier begrooting 1933* aTH\. oJIcZjlaJLZ-1 W aj l Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IgZjzjz^-t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 662