G G J? o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 13 4* T 134*3. 13 4% 13 4*4" Fa.J.van Boekhover Utrecht Techn.Ambtenaar valn 15:?!!-'32 Openbare Werken Liefdadigheids vereen. Ondersteu ning voor behoefti ge ■weduwen Financiëele com missie 15-10-'32 vraagt of de gemeente digde drukwerk voor de kaarten, proc.verbaal taten) aan haar op te Aangezien de meerdere noemde firma opgedaan, seert het 'Woofd der 2e zoek in teLgaan. bereid is het benoo- verkiezingen opr, en depouillerings- dragen in 1933» ondervinding met ge gunstig is, advi- afdeeling op het ve 12-11-32 telt voor: a aan te stellen als voorman bij de uitvoe ring der werkzaamheden boschplan W.A.Dei tegen een loon van f 22.- per week; b idem voor het wegenplan t Hart van den Berg tegen een loon van f 30•- per week; c_ idem voor het grondwerk voor het natuur bad G.Haage, in vasten dienst bij O.W. d aan te stellen dis opzichter voor het natuurbad Th.Veen tegen een loon van f 30 per week en verzoekt de sub b en d bedoeld personen één week voor den aanvang der werkzaamheden in dienst te mogen nemen. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte van 21 t/m 1 Dec. 1932. De Inspecteur van politie adviseert afwij zend 15-II-» 32 Techn.Ambt. Gasbe drijf adviseert geen gelden toe te:staah voor de bouw van een nieuwe Engendaalschoolaange zien het aantal leerlingen dier school sterk is gedaalAen het schoolbestuur een noodlokaal is aangeboden, waaromtrent geen overeenstemming is bereikt. verzoekt voor aankoop opstelling en verder onkosten van gasfornuizen en heétwaterdoor stroomapparaten die in huur worden verstre f 9000.- crediet te willen verleenen. De Gascommissie vereenigt zich met dit ere liet. i;.V. Eerste Soester l6-ll-»3< Electr.Drukzerij doet eene aanbieding voor de levering var. afdrukken van het gefotografeerde uitbrei dingsplan. Cj 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 663