1l vr BESLISSING. \an ^a. J.van Boekhoven te Utrecht kan [de levering worden opgedragen. 3esloten wordt den ■'•echn. Ambtenaar te maclji tigen conform zijn voorstel. De collecte wordt geweigerd op grond ja dat voorloopig geen collecten worden to<| gelaten welke tot dusverre niet in deze gemeente werden gehouden. |b dat de aanvragen tot het houden van inz^ nelingen tot leeniging van ie crisisom standigheden in deze gemeente zoo zeer zijn toegenomen, dat noodzakelijk tot be-j perking der collecten moet worden overge-j gaan. Besloten wordt het advies der commissie nevens het voorstel van het college tot crediet-verleening den raad aan te bieden.1 ian den Raad voor te stellen het gevraagde crediet te verstrekken. sloten wordt de ÏÏ.V. te berichten dat Tan haar aanbieding geen gebruik zal worde gemakt. Tevens zal in het schrijven de ontstemming 'an het college tot uiting worden gebracht 0ver de wijze van handelen met het gefoto grafeerde uitbreidingsplan aangezien het hecien der foro's uitsluitend zou dienen vdor het AANMERKINGEN. I -JUS". Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. oji t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 664