3 n S e J? \M7. ib M BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Bestuur der Ver, Boester Bouwkring Voorzitter nhi Pastoor Par.Coest- dijk Burgl.Armbestuur Soest li 1. Voorzit ter Techn.Aiabt. Bouw en 'Voningtoezicht 18-11-'32 5e v erga< overgega: van den het ontw< (duidelij i legging i |van ten i ienging halve za'. loopen, c formeele Iverlengir de heeren "Duin, P.Man en J.C.Bwager komen in de vergadering met het verzoek de ter- mijn van ter visie legging van het ontweml aitbreidingsplan en het inbrengen van beaJ ren eenige weken te verlengen, aangezien dl wet spreekt van minstens vier weken. Volgl nededeeling van het Bestuur zijn nog vele belanghebbenden vertoevende in het buiten-| land en in plaatsen buiten deze ge©eente niet in de gelegenheid binnen den gfisteldel termijn bezwaren in te dienen. De voorzitter ze&t onderzoek naar ie moge-I lijkheid van erlenging toe exi zal van het| resultaat van dat onderzoek en de beslis sing van het college voor Donderdag 12 uur| s-middags aan het bestuur kennis geven. adviseert aan den raad voor te stellen ge bruik te maken van de bevoegdheid om inge volge art.9 lid 3 der "Jinkelslui tingswet een later sluitingsuur vast testellen en tl oepalen dat in het tijdvak van 27 December! tot en met 30 December a.s. de winkels tot| ies avonds 10 uur geonend mogen blijven. vraagt ontheffing van de belasting publiekBöe onthef vermakeli j kheden oo de entree verschuldigd^ voor een filmvertooning ten bate van het missiewerk in China 17-H-'32 bericht de kosten voor de wachtgeldregelifl'Iotif icat voor H.J.Xeja te zullen voldoen. stelt aan de orde de behandeling van de aa«De aanbie 3iedingsbrief der begrooting voor 1932» Jvastgeste (Conform f besloten sendt bericht, naar aanleidin& van een ingBVan de me comen rapport van den agent van politie G.f -lummel, betreffende een opgerichte houtlool aan den Verl.Postweg, voor rekening van de| leer Th.de Goede en het als woning in ge bruik nemen van een zomerhuisje door L.D. Gwijns, welk zomerhuisje is gelegen aan de| t.Koppenlaan te Soesterberg. 3 G O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 669