4 JAi l sectie ien Lange rhuren 3 ra n1 jaren. i vereeni- Leter de 3 Keyzer.j iars /raagde den bouw en dit meent de 'ukkeli j tc sehe opzeg i staande gegeven, morden 1 vereenig i Les ge- ;errein ge ighweg. ipp over i vereeni- .egen per- 933 weder .erdal tct 1 van .mg aan ings 1931 en I/I78, 21, n0 24/7 eij 31 no.22/ eiding va Scheffer n het aan in kad. palen op rdeel te badhuis ein is BESLISSING. Conform het advies wordt be: raad het voorstel te doen. .oten den I Besloten wordt conform het advies der bommissie aan den Raad voor te stellen len grond te verhuren voor f CJ.~ per paar Besloten wordt adressant P.üan alhier Ite berichten dat in overleg met de raads [commissie is besloten den raad geen voors Istellen te doen tot verkoos van het perce Aan den Raad voor te stellen conform het advies der commissie. Besloten wordt de ontwerp-besluiten den 'aad ter vaststelling aan te bieden. Den raad zal conform het advies der com- ïissie worden voorgesteld de aangevraagde 'ond te verkoopen voor f 2,^0 per K2. ^yii v# 3 SU. el. As' lljl, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 66