ytf zto 0 6>l BESLISSING. he v ergadering i overgegaan kan van den termij het ontwerp-ui duidelijk aan, legging plaats [van ten minste ienging is in Ihalve zal, wil loopen, dat he formeele reden verlenging nie is van oordeel dat niet worden tot het verlengen n van ter visie legging vaiji tbreidingsplan. De wet geelt dat er slechts één ter visie heeft en acht een termijn 4 weken voldoende. Van veil de wet geen sprake en der de gemeente niet gevaar t besluit tot vaststelling om niet goedgekeurd wordt, t kunnen geschieden. ellen ge-B Conform het advies van den voorzitter woi|dt om inge*Bbesloten den raad het voorstel te doen. ingswet ilen en tl December! nkels tot| Lijven. I publieipDe ontheffing wordt verleend. 3Chuldigd| ran het ldregeliBdo tif icatie ran de aaBhe aanbiedingsbrief wordt na voorlezing 1932» «vastgesteld conform het ontwerp. 1 een m&pvan de mededeelingen wordt Kennis genomen litie G houtloo| ig van de] in ge- or L.D» n aan de y at <Af UJ csA iyx4. 1/ y M fJTH. NB. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Vu j in Ut, tvletiy,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 670