NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op 'Yoensdag, den 23November1?2 Tegenwoordig de heeren: ürG.OeketJi, Burgemeester J.S..van...Du.renen....K».Lod.eecen» Tetiiouders _ZL Secretaris.1 ,.Gr.A. Ba tenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J. tot en met I g b.y... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 672