vU. yi e e "o I BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Technisch ambte naar O.W. 1e Afdoeling ter secretarie Idem. Idem. WJh Idem 24 ITov '32 18 Nov '32 24 Nov '32 5 3 Nov '32 KORTE INHOUD. vraagt in de vergadering machtiging aan! den directeur der Arnhemsche waterleicli; Mij.en den technisch-ambtenaar van het gasbedrijf opdracht te geven tot aankoo van de buizen, aangezien op het oogen- blik de prijzen zijn verlaagdwaardoor de gemeente een voordeel heeft van ƒ660,; alleen op de waterleidingbuizen- biedt ter vaststelling aan het ontwerp der aan Jan jongerius, te Utrecht te verleenen vergunning tot de oprichting eener ondergrondsche petroleum-bewaar- plaats, bestaande uit een ondergrondsch reservoir van 4000 L.inhoud en een af- tappomp op/in het perceel.kadastraal bekend gemeente boest, in sectie H«3Ö62,; gelegen aan den Hartweg. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp d:j aan M.KaldewayRembrlaan 12 te Soest t verleenen vergunning tot het uitbreiden en wijzigen zijner bestaande wasscherij en chemische ververij, gelegen aan de Eernbrandtlaan, op het terrein,kadastraal' bekend gemeente Soest, in sectie H.2602.; biedt ter vaststelling aan het ontwerp aan de N.V.American Petroleum Company,t4 s-Gravenhage te verleenen vergunning t wijziging der bestaande ondergrondsche benzinebewaarplaats net bovengrondsche aftapinrichting, gelegen aan de van Weed., straat, kadastraal bekend gemeente Soes in sectie II.4770, door vervanging van d aanwezige dubbele aftapgelegenheid door een dubbele electrisch aangedreven pomp,; waarin zich 2 motoren bevinden, elk van 1/3 P.K. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan de N.V.Bataafsche Import Mij.te 's-Gravenhage te verleenen vergunning tot het oprichten van een benzinepomp installatie, bestaande uit een ondergron reservoir van 6000 Liter inhoud en een a tappomp, op/in perceel, sectie C.155Ö, legen aan de Birkstraat. (J 3 C CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 677