»n- p- n 6 S a> o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I3jl. l'ijk. 11,13. 111/T l 17 W Commandant Vrij willige Brandweer te Soest. V.V.V."Soest Vooruit" Soest Geldersche Cre- dietvereeniging kantoor Soest. 14 Nov '32 8 Nov '32 19 Nov '32 15 Nov'32 17 Nov'32 E.K.Sportvereeni- ging "Be Quick" te Soest. Comité voor re- gularisatie en werkverschaffing in het schilders bedrijf. Amsterdam. Minister van Bin-- 18 Nov'32 nenlandsche Za ken N.V.Phoenix Brouwerij Amersfoort C.A. de Boer te Utrecht. 21 Nov'32 12 Nov.'32 geeft antwoord op het schrijven van B. en W. van 24 Oct.1932, 4e afd.no. 1314 inzake het leggen van een brand- kraan aan den Braamweg. verzoekt ingevolge besluit van burge meester en wethouders dd. 15 Juli 1932, no.2613, een bedrag van f 72,83 te mo gen ontvangen als bijdrage in de kos ten van reclame. deelt mede dat haar standpunt ten aanziej van de schadevergoeding in verband met de uitloting van de obligatie gemeente Amsterdam 1929 door het schrijven van B. en \7. van 15 Nov '32 niet is gewij zigd en zij alzoo geen schadevergoeding kan betalen. verzoekt toestemming tot het houden vanjj een verloting. Tegen inwilliging bestaan bij den In specteur van politie geen bezwaren. verzoekt uitbreiding van schilderwerken in het komende seizoen zooveel mogelijk te willen bevorderen. verzoekt te willen bevorderen dat aan jeugdige werkloozen cursussen in alg. ontwikkeling en handenarbeid worden ge geven en verzoekt bericht over reeds genomen en nog te nemen maatregelen. Bericht dat voorloopig van de toezeggin| tot betaling van wachtgeld voor H.J.Kej geen gebruik zal worden genaakt. verzoekt maatregelen te treffen opdat 4 bewoners van het hem toebehoorende per ceel geen hinder zullen ondervinden van den waterafvoer van den Nieuweweg. Be technisch ambtenaar belast met de leiding van Openbare werken deelt bij schrijven dd. 21 Nov. 1932 mede, dat dez| klacht zeer voorbarig is, aangezien de aanleg van den weg nog niet gereed is en de waterafvoer dus nog niet voldoend' geregeld is. CU 3 G Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 679