7 ïjH, en aanzie and met emeente en van BESLISSING. Van liet schrijven wordt kennisgenomen, en besloten het dossier te deponeeren. Besloten wordt de bijdrage vast te stel len het bedrag ad 70,23 en vast te stellen het hiernevens gevoegde besluit Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten den Heer La Porte wonende te Haarlem een schrijven te richten en te verzoeken de bijdrage in de schadever goeding voor zijn rekening te nemen. uden van I Oe toestemming wordt verleend. Besloten wordt het comité te berichten, dat zooveel mogelijk rekening zal wor den gehouden met zijn verzoek. Aan den Minister mede te deelen dat reeds door het crisiscomité en door de vakorganisaties is gepoogd om tot cur sussen of anderszins in het belang van jeugdige werkloozen te geraken,doch dat gebleken is dat in deze gemeente voör- hands aan deze maatregelen nog geen be hoefte bestaat. Notificatie Aan adressant mede te deelen, dat de weg nog niet geheel gereed is en de waterafvoer daardoor nog niet afdoende geregeld is. 3*1 V k Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. dLsuA (i l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 680