573 S E 2? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. G.H.A.Simon Gebr.Hoksbergen. Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort en de afd.Utrecht der vereeniging van NederlGemeenten. dSU. Jonge Boerenbond 10 Nov'32 9 Nov 1 32 18 Nov.'32 25 Oct'32 Kamer van Koophan--l8 Nov'32 del en fabrieken te Amersfoort en de Afd.Utrecht der vereeniging van Nederl.Ge meenten Technisch Ambte naar O.W. 22 Nov '32 KORTE INHOUD. verzoekt vergunning tot het mogen ver plaatsen van zijn woonkeet van perceel sectie G no.1690 aan de Birkstraat naar perceel sectie G no. 3588 gelegen aan den Dorresteinweg. De technisch ambtenaar belast met de lei, ding van Bouw- en Woningtoezicht adviseert de gevraagde vergunning te verleenen,on der voorwaarde dat de bepalingen opgenoriijl in het besluit van B. en V. dd. 3 Decem ber 1931» 1e afd.no.2217, van toepassing blijven. verzoekt eenige wijzigingen te mogen aanbrengen, volgens overgelegde teekenin, in het plan tot verbouw van het graanpak- huis gelegen aan de Birkstraatvoor wel ken verbouw vergunning is verleend bij besluit van B. en W. dd. 22 Juni 1932, 1e afd.No.2/158. De technisch ambtenaar belast met de lei ding van Bouw- en Woningtoezicht advi seert het verzoek in te willigen, even wel onder de bepaling dat een bedrag van 4,= aan leges wordt bijbetaald. vere Besloten wordt de Kamer van Koo te berichten dat hetcalie^e^zich met de inhoud van_Ja»t--S3"?es aan de Prov.Stat doch dat van adhaesiebetuiging ordt afgezien, aangezien de vereeniging van NedGemeenten afd.Utrecht reeds na mens belanghebbende gemeenten heeft ge- roqueetroerd verzoekt vrijstelling van belasting op de Publieke vermakelijkheden voor een toneeluitvoering, waarvan de opbrengst zal worden besterad, ter dekking van kos ten van ontwikkelingscursussen in fruit teelt enz. zenden afschrift van een tot de Prov. Staten van Utrecht gericht adres inhou dende bezwaren tegen de voorstellen van Ged.Staten tot verhooging van het kapi taal der N.V.Utrechtsche Elelctriciteits maatschappij vraagt goedkeuring van de voorwaarden voor levering van materialen benoodigd voor den aanleg van de wegen op 't Hart alsmede van den datum van aanbesteding. De vergi zelfde 1 besluit 1931, 1' Ibij tev< Beslot ei 1932 No, verzoek, betaald gegeven Aan den len dat lastingv vrijstel Besloter. te beric den inhc Staten v betuigin vereenig reeds na gereques Je voorw nen word plaar aj 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 681