Ji en ver perceel aat naar en aan et de lei- adviseert ;enen,on- 1 opgenoni 5 Decera- >epassing ïogen teekeninj graanpak- 'oor wel- md bij 1952, t de lei- advi- even- drag van handrrl i h net rov.Stat betuiginj eenigir.g eds na- aft ge- mg op r een 'engst ran kos- i fruit- 'rov. inhou- en van kapi- citeits rden odigd t Hart eding. BESLISSING. De vergunning wordt verleend onder de zelfde voorwaarden als opgenomen in het besluit van het college dd. 5 December 1951, 1e afd.No.2217, welk besluit hier bij tevens wordt ingetrokken. Besloten wordt de vergunning dd. 22 Juni 1952 Ho.2/158 te wijzigen conform het verzoek. Aan leges zal ƒ4,moeten zijn betaald alvorens de vergunning wordt af gegeven Aan den adresseerenden bond mede te dee- len dat het college aan de hand der be lastingverordening tot zijn spijt geen vrijstelling van belasting kan verleenen Besloten wordt de Kamer van Koophandel te berichten dat het college zich met Jen inhoud van het adres aan de Prov. Staten vereenigtdoch dat van adhaesie- betuiging wordt afgezien, aangezien de vereeniging van NedGemeenten afd.Gtrech reeds namens belanghebbende gemeenten heeft gerequestreerd Be voorwaarden worden goedgekeurd en kun ten worden verkocht voor 1per exem plaar. lUj sA A y 1 jJsT. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l? CC AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 682