K a a J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 1^1. ivfr KORTE INHOUD. i y$L Technisch ambte naar belast met de leiding 0.11. Commandant Vrij willige Brand weer. Soesterberg. Idem. 21 Nov' ?2 18 Nov'J2 13 13 Bestuur Tentoon stellingscommis sie SecretrMevr. II.Dral-Coops 18 Nov'32 22 Novl32 Minister van Bin- nenlandsche Zaken, Leger des Heils 14 Nov'32 21 Iiov'32 deelt mede, dat J.M.van Bloklandtewerk gesteld door het burgerlijk armbestuur, wegens luiheid van de hem opgedragen werkzaamheden is ontheven. deelt mede dat de brandkraan aan de Ra- demakerstraat hoek Postweg defect is, en dat de brandkraan aan den Kampweg,hoek van Maarenstraat niet open te draaien is deelt mede dat aan de beproeving der te lefonische doorverbinding niet kan wor den medegewerkt. verzoekt de tentoonstelling van pluim vee-konijnen, enz. op 14 Januari 1933» des n.m.5 uur in hotel "Eemland" te willen openen en verzoekt of het College de be noeming aanvaardt van eere Voorzitter en Eere leden. verzoekt te willen medewerken, om te be vorderen, dat in de bestekken, volgens welke bouwplannen worden uitgevoerd, waarvoor door het Rijk ingevolge de Wo ningwet steun wordt verleend, of die worden uitgevoerd met door de gemeente verstrekt kapitaal, dan wel met kapitaal waarvoor de gemeente zich garant heeft verklaard, een bepaling wordt opgenomen, betreffende het gebruik van Nederlandsch fabrikaat vraagt vergunning: a^ tot het houden van een bloempjescol lecte op een nader te bepalen dag in November; b_ tot Tien jaarli jkschen rondgang met ee> kerstwagen. De Inspecteur van Politie adviseert ver gunning te verleenen voor beide verzoe ken. De verge ïïordt vc 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 683