A der te-j| :an wor- BESLISSING he vergadering keurt den maatregel goed. Aan de Waterleiding Mij. op te dragen de brandkranen te herstellen. Aan den Commandant mede te deelen, dat de gemeente de kosten van verplaatsing |van de telefoon ten huize van Koudijs zal betalen, zoodat hij gemachtigd wordt I net dezen te onderhandelen. Aan het Bestuur mede te deelen dat het I College en zijne leden individueel met het verzoek instemmen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. |üe gevraagde vergunning wordt verleend. 3° 1^ aA ijL. 3° ert veü- verzoe- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 684