'T ny. uy. liga. e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Volgnum Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort 19 Nov'52 Berichten dat de regeling betreffende betaling van hulp bij ongelukken, met ingang van 1 December 195^ zal ingaan. Van het A.E.van Goor den Oosterlingh. Soest 25 Nov'52 vraagt ontheffing van de verplichting tot betaling van belasting Publieke Ver makelijkheden bij het houden van een voordracht over "Zweefvliegen" met film. De onthe Dir. Openbaar Slachthuis Amersfoort 9 Nov '52 deelt mede, dat op 2 November j.l.aan het slachthuis te Amersfoort werden aan gevoerd 2 geslachte runderen, onder ge leide van den keurmeester dezer gemeente en op 9 November wederom een geslacht rund. Voorts wordt medegedeeld dat deze runderen, die voor rekening dezer ge meente tijdelijk aldaar in het koelhuis zijn opgeborgen, na afloop van den ter mijn van 5 weken aan den keuringsdienst wederom ter beschikking zullen worden gesteld, nadat de verschuldigde kosten der koeling zullen zijn voldaan. De directeur van den Keuringsdienst al hier brengt rapport uit aangaande de on- derwerpelijke aangelegenheid, bij diens schrijven dd. 19 November 1952. Voorts wordt bij schrijven van 24 November 19)2 bericht ontvangen dat het rundvleesch kan worden afgehaald wanneer de kosten ad 20,= zijn voldaan. )e vergac vereenigc iet schrj teur van Imersf 0 0] f 20,= dc betaald trleesch i kan den I te doen c :aald Technisch-ambte- naar Bouw- en Woningtoezicht zendt eenige verzoeken om bouwvergunning met de daarbij behoorende bescheiden en teekeningen. De aanvr in het d nos. 1/6 1/625. Ut (V Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 685