4, fende met ngaan. :hting .eke Ver- i een :t film. 1 .aan •den aan- ider ge- gemeente lacht at deze r ge- oelhuis en ter- sdienst orden kosten nst al- e de on- j diens Voorts her 19)2 eesch kosten r gunning iden en BESLISSING. Van het bericht wordt kennisgenomen. De ontheffing wordt verleend. Va ad )e vergadering kan zich met de regeling vereenigen en besluit naar aanleiding vaifi iet schrijven van 24 dezer aan den Direc eur van het openbaar Slachthuis te Amersfoort te berichten, dat de kosten f 20,= door de gemeente zullen worden letaald, doch dat verzocht wordt het rund vleesch inmiddels te willen vrijgeven, an den Keuringsdienst spoedig mededeeli e doen dat het vleesch kan worden afge- ïaald De aanvragen worden verleend en geboekt in het desbetreffend register onder de nos. 1/619, 1/621, 1/622, 1/624, en 1/625. 3 j vCo r. Jï'y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 686