■31- e s "o Ik,, I hf(. li BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Ten toonstellingscom missie van de Vereeniging voor Pluimveeteelt en Konijnenfokker! j Voorzitter E.Wijman. Eanningstraat Soesterberg. 40 23-11-'32 P.W.Duin Jr. Spoorstraat 31 Soest •L.A.v.Bommel e. ewoners Oranje laan en Nassaulaar 2 2*r 1 1 '32 24-1032 .22-9-132 KORTE INHOUD. deelt mede, dat bij het Burgerlijk arm bestuur en het Crisisconitéjsteeds van Simon verzoeken binnenkomen om financi- eelen steun voor den bouw van een tijde lijke woning (keet) en stelt de vraag cfl de gemeente niet een der kleine noodwo ningen aan den Wiekslooterweg zal be schikbaar stellen. deelt mede bereid te zijn het berkenhout] langs de Komdorferlaan te willen koopen voor 50,=. verzoekt een medaille beschikbaar te stellen voor de door de Vereeniging te houden tentoonstelling op 15 en 16 Janu-| ari a.s. verzoekt verlichting van den Braamweg. De technisch ambtenaar belast met de leiJ ding van O.W. adviseert 1 straatlamp terj plaatse te doen aanbrengen. verzoeken uitbreiding van de straatver lichting. De technisch ambtenaar belast m/d leiding van 0.17. rapporteert bij schrijven van 5 October 1932 No.540, dat uitbreiding met drie straatlampen zeer gewenscht zal zijn. Aangezien echter do geheele uitbreiding der straatverlichting afhankelijk is van de nieuw te sluiten overeenkomst, zal ook deze uitbreiding eerst dan in overweging genomen kunnen v/orden, z^odra genoemde overeenkomst go' is Bij rapport dd. 22 Nov. 1932 ,no540 advi seert genoemde techn.ambtenaar andermaal| 3 lampen te doen aanbrengen. CJ 3 C CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 689