NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoS. van de der op Vrijdag, den 5....E.e.bxuari192 Tegenwoordig de heeren: .G».T.e.k.et.hBuxgemeesieren D.ur.enea...K.».LQ.deeaen.t.....w.e.tjio.Ljkders SecretarisJ G A Bar en b u rg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...111tot en met 13£jvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 68