n Al \jA. a/ Mi; BESLISSING. AANMERKINGEN. Besloten wordt het burgerlijk armbestuui te machtigen aan Simon een der kleine I noodwoningen ter beschikking te stellen. Wanneer Simon van het aanbod gebruik [naakt- moet hij daarvan mededeeling doen [opdat de woning alsdan kan v/orden schoon gemaakt Tot verkoop van het berkenhout wordt be- I sloten. De koopsom ad 50,= zal bij den gemeent ontvanger moeten zijn gestort alvorens [tot het kappen van het hout een aanvang wordt gemaakt. Besloten wordt een verguld zilveren me daille beschikbaar te stellen. [Aangezien de nieuwe stxaatverlichtings- overeenkomst bij den raad aanhangig zal [worden gemaakt wordt besloten met uit- llreiding der verlichting te wachten. [Adressant mede te deelen, dat na het tct lstandkomen der nieuwe overeenkomst spoe- jdig tot het aanbrengen van een straat lamp zal worden overgegaan. Tot uitbreiding der straatverlichting zal worden overgegaan zoodra de nieuwe overeenkomst met de P.U.E.M.zal zijn ge sloten. Dit aan adressanten mede te deelen. Af U Uyicl-tA U 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 690