iryj a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. IHAl. ÏHiHÏ. tHOH- Commissie Grond bedrijf. >2-l1-'52 Idem J.Nooder Soesterberg. Technambtenaar belast ra/d van O.W. leid in agenaar Reisiger en Co.Uitgevers Voorburg. Geneesheer dir. van "Zonnegloren" Soest 22-11-132 22—11—52 24—11-52 8 22—11—32 18- KORTE INHOUD. adviseert voorloopig niet over te gaan tot verhuring van het aan de Schrikslaan gelegen perceel sectie II no.957. De aan vrage van J van de Hoed heeft op deze aangelegenheid betrekking. geeft advies naar aanleiding van de des betreffende aanvragen van de hearen Hein tjes en Man inzake aankoop van grond aan de Pieter de Ilooghlaan, de Rubensla-an era deelt mede, dat verschillende kinderen, die schoolgaan op de R.K.school aldaar, lijdende zijn aan uitslag aan handen en aangezicht. In verband daarmede vraagt hij door den gemeentearts een onderzoek te doen instellen. deelt mede, dat door J.G.Redman,Kerkpad N.Z.makelaar vergunning is verzocht tot het plaatsen van een reclamebord, op het perceel, sectie A.1646gelegen aand e Steenhofstraat en adviseert de gevraagde vergunning niet te verleenen, op grond v; het bepaalde in art.55 der Algemeene po li tie-ver ordening. verzoekt een onderhoud omtrent opname van een geïllustreerd artikel over de gemeente in de 4e' uitgave van den jaar lijks verschijnenden "wegwijzer voor re- patrieerenden en verlofgangers". verzoekt vergunning voor het verrichten van huisslachtingen. De Directeur van den Keuringsdienst van vee- en vleesch stelt voor het advies van den Inspecteur vd.Volksgezondheid in te winnen. Conform besloter Conform besloter Beslotei voor So< te stel', in te s1 in te d: willen r besmette Besloter op gronc Algemeer Te beric is namer te van c hebben. Alvorens den Vees een meer r.edat hr hebben c wezig zr wenscher omtrent week te zal de c colle ge betreffe raprorte 3 C _OJ O I 4 00. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 691