XV «yV V) %fby -A/ 1J]a' 1-JJ ie gaan irikslaan De aan- deze BESLISSING Conform het advies der commissie wordt besloten. i de des-I Conform het advies der commissie wordt ^ren Rein-Bbesloten. ;rond aan Lsla-an era nderen, aldaar, nden en vraagt derzoek Kerkpad cht tot op het and e :evraagde grond Vc eene po- pname er de n jaar voor re- richten r van leesch specteur Besloten wordt den gemeente-geneesheer voor Soesterberg van het geval in kennis te stellen en op te dragen een onderzoek in te stellen en daaromtrent een rapport in te dienen. Verzocht zal worden te willen mededeelen of de huidaandoening besmettelijk is. Besloten wordt de vergunning te weigeren op grond van het bepaalde in art.55 der Algemeene Politieverordening. Te berichten dat de secretaris gemachtigd is namens het college omtrent de uitgif te van den "Wegwijzer" een onderhoud te hebben. Alvorens verdere stappen te doen zal aan ten Veeartskeurmeester worden opgedragen een meer uitvoerig rapport in te zenden, r.adat hij zich aan het sanatorium zal hebben overtuigd van het al of niet aan wezig zijn van een slachtruimte .Voorts wenschen B. en W. te worden ingelicht omtrent het soort en het aantal b.v.per week te slachten dieren .In het algemeen zal de opmerking worden gemaakt dat het college omtrent zaken den keuringsdienst betreffende voor het vervolg meer zakelijker rapporten verwacht. L7ZV. Jf Jft [P cj(dwtJt2~- \P IP Ow Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. [P awuLu£^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 692