3- "o I Hhb. Ikc-iï- !HU>. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged. Staten 22-11-32 3e afd.no. 3249/2903 if et houd er O"J Dir. Keuringsdienst Vee en vleesch Pechn.Ambt. gashe- drijf N.V. Eerste Goes- ter Elec. DruKKeri 14 tl. [N.V. Jac.Vos en Cd Slachterijen te Amersfoort IHIX. R.Hilbrands blijven bezwaar hebben tegen dekking vanlfeesloter het tekort der "Joningbouwvereeniging in Staten t€ jaren. B>or 5 rt te c arvoor 2Ó-ll-,32 deelt mede dat aan de georganiseerde lar,| arbeiders werkzaam bij de werkver schaf fi tegen 7 December a.s. het werk is opgezet aangezien deze arbeiders op 1 December w rechthebbenden zijn uit de werkloozenkas: Ge week van 1 Dec. tot 7 Dec. kan volgens le nieuwe bepaling van den Minister geldi ais wachttijd ongeacht of zij werken in werkverschaffing deelt mede accoord te gaan met ontwerp-bi sluit i.z. huur van üonaliteiten en ruinti in de Centrale Clachthuis. 22-11-32 20-11-32 3l6-ll-«32 l6-ll-'32 KORTE INHOUD. a,n de me ennisger gurd. yt ontwe iakt. cor. Le der I en 22 Nc Lenst wc Lt te S£ brengt advies uit in verband met de klaci van het bestuur der R.Tf. bijz. scholen ir. ie parochie van de H.H. Petrus en Paulus Coest inzake de Kosten der gasverwarming ier D.K. Jongensschool deelt mede met verwondering kennis genome: te hebben van de ontstemming door het col' Lege geuit betreffende het ingebruikgeven van de foto's van het uitbreidingsplan as: de Soester Bouw Kr ingmaar verklaart zich alsnog bereid te zijn genoemde foto's gec rende een nader overeen te komen tijd gra' Lis ter beschikking te stellen. vraagt vergunning tot het aanbrengen van pen aansluiting op het gemeenteriool in dl loesterbergschestraat. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van openbare werken adviseert bij s van dd. 23 Nov. 1932» no.^73 het verzoek e willigen onder de door hem voorgesteld' roorwaarden vraagt in aanmerking te mogen komen voor levering van boomen, planten of heesters aan de gemeente. De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van ooenbare werken adviseert bij schrijd dd. 28 Nov. j.i. no. JU dezen persoon ni e plaatsen op de lijst van leverancierst daar hij geen inwoner dezer gemeente is. n den 1 'agen bi te drager tegemoet ïem bedoe achri j ver llesloten roor verd )lan vold èsteld w tan de fo w S e 3 C 1 H Ü1" Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 697