jY' 1 kking van iging in; BESLISSING. ïesloten wordt aan de bezwaren van Ged. ;aten tegemoet te komen door aan den raad jor te stellen te beginnen in 1932 het te jrt te dekken in 10 jaren en het crediet da tarvoor beschikbaar te willen stellen. eerde lam er schaf fi; is opgeze, ecember loozenkasi an volgem ster geil erken in ontwerp-bi en ruinti i de klaoi scholen ii :n Paulus irwarming lis genome >r het rol' ruikgever .gsplan a aart zich otos ged; tijd gra' ngen van iool in d t de lei' rt bij si verzoek orgesteldfj m de mededeeling van den Wethoudér wordt snnisgenomenDe maatregel wordt goed ge- =urd. et ontwerp besluit zal thans worden opge- kt conform de mededeeling van de Direc- ie der N.V. Centrale Slachtplaats ingeko- en 22 No.v. j.1. en zal aan den Keurings- ienst worden toegezonden met verzoek zich it te spreken over het gewijzigde ontwerp n den Techn. Ambt. v/h Gasbedrijf op te ragen bij het college een regeling voor e dragen waardoor aan de bezwaren ware egemoet te komen een en ander als door em bedoeld in de laatste alinea van zijn chrijven dd. 22 Nov. j.1. esloten wordt te berichten dat het colleg oor verdere behandeling van het uitbreidi lan voldoende geoutilleerd is en geen pri èsteld wordt op de beschikbaarstelling ran de foto1 s. )e vergunning wordt verleend onder de voor [aarden omschreven in het rapport van den chn. Ambt. O.W. van 28 Nov. 1932 no.578. n recognitie zal verschuldigd zijn f 0,5|0 er jaar te voldoen 00 2 Januari 1932 en ver- olg-ens ieder jaar op 2 Januari. nen voor ïeesters leiding j sehrijvl jrsoon nii 'anciersi[ :nte is. (lan adressant mede te deelen dat tegelege- ?ertijd met zijn verzoek rekening zal wor pen gehouden. I e ngs- j s %/öf O A svv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y\' UT. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 698