ft B B J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. /4D. IHIH- l4Kf. 14 v (r Techn.Ambt. 0 Idem 26-11-'32 25-ll-*32 W.V. Arnhemsche Waterleiding Hij Utrecht Techn.Ambt. Bouw en woningtoezicht IHIJ. J.de Goede, Rade- micerstr. 2^d te Soesterberg 21-11-'32 17-11-'32 Techn .Ambt. O.w. 24-11-'32 KORTE INHOUD. ieelt mede dat niet voldoende medewerking verkregen is met betrekking tot de voorge stelde plannen inzake verbreeding der Kerk dwarsstraat. Geadviseerd wordt deze zaak tj lenoneeren zendt offertes van de N.V. Arnhemsche ^ate Leiding Maatschappij betreffende het legge: /ar. een hoofdbuis der waterleiding in ver schillende wegen "plan 't Hart", en van he gasbedrijf betreffende het leggen van een gashoofdleiding in de wegen van genoemd slan. vraagt vergunning tot het opbreken van de straat in den Nieuweweg tusschen de Molen straat en den Ossendamweg in verband met ie storing van een kabel. De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van openbare werken adviseert aan de Maat schappij te berichten, dat tegen ingravin- en in de Beukenlaan geen bezwaren bestaan nits een en ander geregeld wordt in overlei en op aanwijzing van den Dienst Openbare Verken. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt het dubbele perceel, waarvoor bou| vergunning is verleend bij besluit van 27 October 1932, Reg. no.l/607, zoodanig te mogen plaatsen, dat de uitgebouwde erker ijl dezelfde rooilijn komt te staan, als die van het links aangrenzende perceel, gelegen op sectie E.1778* De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert het verzoek niet in te willigen, doch adressan mede te deelen, dat kan worden toegestaan, dat de voorkant van het te bouwen erkerke- zijn wordt geplaatst in de lijn, gaande d«j? de voorkant v.d. erker op perceelsectie 35 2070, gelegen aan den Verl.postweg. deelt mede, dat op grond van het uitbrei dir.gsplan geen bezwaar bestaat aan H.de Rujgt een strook gronds ter grootte van on geveer IOC M2, gelegen aan den Nieuweweg te verkoopen. Besloten gens onv Van de 0 machtigi werd ber he vergu vaarde a Gelet op 29 Hov. 3997/211 ven tot wordt be I/626, 1 Besloten en Wonin Het advi V 3 C O Dagteekening en volgnummer. 141

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 699