fc'.l. 1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur Voetbal er(i 251 2 Athletiekvereen. Soesterberg. Directrice kinder-f 28-1-'32 huis Kinabu. Soesterberg. Bestuur Ver.Wijk verpleging Huis ter Heide en Omstreken Werkver schaf fingS' Commissie P.Beekman, architect Soest Technisch ambte naar belast met de leiding O.W. Jan.'J2 4-2-'32 50-1-T 32 29-1-32 KORTE INHOUD. vraagt toestemming tot het houden van eene loterij ten behoeve van het ter reinfonds der vereeniging. De Inspecteur van Politie adviseert gunstig, met inachtneming van de ge wone voorwaarden. vraagt toestemming tot het houden van eene verloting ten bate van het kin derhuis De Inspecteur van Politie adviseert gunstig met inachtneming vai de ge wone voorwaarden. eslc' te ve: van Beslo' te ve - meld vai pi I p 932 F zendt verslag en rekeningfen verantwoor ding in over 195Talsmede een begroo ting voor het jaar 1933 - geeft nogmaals dringend in overweging ontheffing te verleenen voor de plaat sing van J.Rijksen en A.v.d.Broek. Beslo' ning biede: Beslo leend deelt mede niet in te gaan op het ver zoek gedaan bij schrijven van B.en 1 dd. 2o Dec.193I> afd.No.1/313 om Toe- 1 taling eener declartie ad 197,11 (rekening ingenieursbureau Dwars ,Ileederil en Verheij-Emmakerk) adviseert omtrent uit te betalen vergoe ding voor overwerk. Beslo de he der g het K geen de om dat v De no De Pi. met d "Het 0 naar worde. Beslo weekl en de talen Den t overe aline hande Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 69