Jf XblV B E S L I S S I N G. AÏvorens een 'beslissing te nemen zal aar Bestuur verzocht worden een model-tee^e^ ning van het bord alsmede het opschrift van het bord bij het college in te zender Tevens zal verzocht worden een situatie teekenihg^ bij te voegen aangevende de plaats waar het Bestuur het bord wenscht plaatsen. Aangezien luchtcirculatie in de kluis roor behoud van het archief noodig is za aan den raad voor plaatsing van een doel matige ventilatiekoicer model ÏÏ.V.Lips eer. crediet gevraagd worden van f I70.-. Aan adressant te berichten, dat in af wachting van het totstandkomen van het uitbreidingsplan de grond niet verkocht kan morden, en hem in overweging wordt gegeven zijn verzoek te herhalen zoodra het uitbreidingsplan is vastgesteld. Besloten wordt aan beide verzoeken van de afdeeling te voldoen. het te Besloten wordt bij wijze van voorloopig onderzoek aan alle schoolbesturen een schrijven te richten waarin verzocht wordt te willen mededeelen of op hunne scholen kinderen in aanmerking zouden kor. nen komen voor verstrekking van kleeding en/of vergoeding van gemeentewege, zoo jsj, hoeveel kinderen. Aan de hoofden der openbare scholen de zelfde vraag te stellen. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/434, 1/4Ó4, 1/465, 1/468, 2/186, 2/I87. Besloten wordt geen verzekering te slui en het rösico op grond van de hooge ver zekeringspremie voor rekening der gemeen te houden. ;er. e a/c 1 Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. G O.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 6