BESLISSING. ewerking e voorge ler Kerk ze zaak tij sohe Tatei het leggei g in ver en van he van een enoemd n van de de Molen and met leiding de Maat-I ingravin- n bestaan in overle oenbare srerzoeken e noodige rvoor boufj t van 27 mig te 3 erker ifl 3.1 s die gelegen] leiding iert het adressa.nf igestaan, erkerke- jaande d«] sectie titbrei- t H.de ,e van on- 1 uweweg Besloten wordt deze zaak te deponeeren we gens onvoldoende medewerking. Van de offertes wordt kennisgenomen. De machtiging tot het geven van de opdrachter)i werd bereids afgegeven. De vergunning wordt verleend onder voor waarde als door den Techn.Anbt. geadviseerd. Gelet op het schrijven van Ged. Staten dd 29 JJov. 1932, le afd. no. 3970/2116 en 3997/2113» waarbij toestemming wordt gege ven tot het verleenen der bouwvergunningen wordt besloten de aanvragen nos. I/585. I/626, 1/Ó27i 1/630 in te willigen, Besloten wordt conform het advies van Bou1 en Woningtoezicht. Het advies der Grondcommissie in te winnen IA AANMERKINGEN. '/<7. 17 Jf 1 11HD. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. k* rv/rGwikw XVaj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 700