m vr. x/6. 1 5 6 J? o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. I Hl I4;u. Techn.Ambt. O.Wh Joh.van der Kley, Parklaan 1 Pensioenraad te s-Gravenhage \4U. 4 mvt. 14 Techn.Ambt. O.W. Techn.Ambt. O.W. \fd. Financiën 22-11-'32 25-ll-,32 bericht naar aanleiding van de door 3.de Groot te Utrecht gevraagde prijsopgave var| te koop zijnde heidegrond (e.a. 2000 H. deelt mede zich alhier als makelaar te he:| ben gevestigd en verzoekt bij verkoopen door zijn bemiddeling tot stand gebracht, toekenning van de gebruikelijke makelaars orovisie. 15/2l-ll->32 28-11-'32 no. 575 R.K.Sportvereeni- ging "Be ^uick" G.H.A. SimonKerk straat 102 verzoekt aan B.van Ketel met ingang van 1 September 1929 een aanstelling in tijdelijj ken (lossen) of vasten dienst uit te reikel zulks overeenkomstig art. 27» le lid der oensioenwet. rapporteert omtrent de opmerkingen en ver zoeken, gedaan in de raadsvergadering van 27 Oct. 1932. 22-11-'32 2-12-'32 23-ll-f32 28-ll-'32 KORTE INHOUD. rapporteert omtrent uitbreiding of wijzigiif Ier straatverlichting. deelt mede dat de opdracht aan J.Timmer to iet verzorgen van de voor de gemeente te maken auto-ritten met ingang van 1 Januari 1933 eindigt en verzoekt te mogen vernemen of wederom aan diverse garage-houders prij opgave moetnworden gevraagd voor het jaar i933- verzoekt in aanmerking te mogen komen voor eenige ondersteuning uit de gemeentekas in den vorm van subsidie. vraagt ingevolge art. 13 der 1.0.wet 19?° vergoeding van buskaart Halte Trier-Statior Amersfoort voor vervoer van zijn zoontje oaar de Dr.Fontessorieschool te Amersfoort ft) 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 701