yyf /Yrh 1^4 Ji 77 BESLISSING. oor 3.de Hje grondcommissie om advies vragen, opgave var™ 200G H./.. lar te heil 'koopen gebracht, ia keiaars >ng van 1 tijdelij te lid Tegen toekenning der gebruikelijke provi sie bestaat geen bezwaar onder beding, dat ioor deze toezegging adressant niet gerecb tigd is zich gemeentelijk makelaar te noe- ian B.van Ketel wordt a. alsnog een for- heele akte van aanstelling uitgereikt als reike tijdelijk ambtenaar ter secretarie ingaand der n en ver- ring van 1 september 1929* b. diens pensioensgrondslag per 1 septembe 1931 vastgesteld op f $00.- per jaar. wi jzigii 'immer to inte te Januari vernemen ers prij! et jaar men voor te kas in et 1920 r-Statioi. oontj e ersfoort Besloten wordt de tot standkoming der nie straatverlichtingsotfereenkomst af te wacht De autogaragehouders wederom voor 1933 prijsopgaaf te vragen. Besloten wordt: le. de straatverlichting sub 2 bedoeld al opbrengen bij de uitbreidingen voorgeste door den Techn.Ambt. in zijn rapport var 22' Nov. 1932 no.427. 2e. de arbeider L.Berg toe te voegen aan d arbeiders meer bijzonder werkzaam te Soe terberg. 3e. het geheel rapport ter kennis te breng van de commissie openbare werken en daar haar oordeel te vragen over de maatregel sub 2 bedoeld. Besloten wordt bij de behandeling van de oegrooting voor 1933 den raad te adviseere Se en subsidie toe te kenne. Besloten wordt adressant te berichten dat lem op grond van de wet geen vergoeding ka norden toegekend. nog ld e s- en va bij haar uwe en. oCzt-£~-^- ^\f \js l\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1GmJU. h5 CvicLe-t&~-r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 702