B B o> "o i h yo BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I4M- A. Kaldeway, Rern- brand.tl.12, goest Best.Waterschap Goesterveen inn. Mevr .MirJ. We s seis Boer e.a. Goest Min. van Binnenl. daken Min. van Binnenl. zaKen 27-9-' 32 5-li-*32 Nov.1932 verzoekt vergunning tot uitbreiding en wijziging zijner wasscherij en chemische ververijgelegen aan de Bembrandtlaan, kadastraal bekend gemeente Soest, in sec tie H.2Ó02. Blijkens mededeeling van het Districtshoo: der Arbeidsinspectie te Utrecht behoeft het hem toegezonden ontwerp geen wijziging om de naleving van de eischen gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmoge lijk te maken. wijst op het ongerief, dat vele perceelen langs de Beukenlaan en den ÏJieuweweg onder vinden door het dichten en rioleeren van den open greppel en het op hooger niveau aanleggen van den betonweg en verzoekt hiernaar een onderzoek te doen instellen en te willen mededeelen of daarin de noo- dige voorzieningen zpllen worden getroffen De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken deelt bij schrijven dd. 5 December 1932 mede dat de wateraf voer binnen korten tijd geheel en al ten genoefe van de bewoners zal zijn geregeld, beklagen zich over het snelle rijden met motorrijtuigen en fietsen, zoowel op den hoofdweg als op het fietspad. jpe vergu; besluit 5-11-32 1-12-32 No.21691 afd.W.en 3. van het Ling te 1 ten tijd cewoners deelt mede voorloopog t/m 27 Januari 1932 de plannen bij wijze van werkverschaffing als aanleg natuurbad, aanleg wegen op t Hart en werkzaamheden in de bosschen goed te keuren. bericht de goedkeuring der op 10 Dec. 193^ vastgestelde steunregeling wanneer daarin nog eenige wijzigingen en aanvullingen v;o: den aangebracht. Voorts verzoekt de Min. nog eenige inlich tingen te willen verstrekken. tan den ie noodL ten eindt rijden t< [ten te b< ren. tan den 2 )ovenstas tie heefi ïiervan 2 tel de 2 Ite nemen lïesloten ;e doen e ig in he rang te r 3e ontwe hierneve gesteld de commi met den 3e steur ziging e D C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 707