tM nW. V Ai Kür Ling en :hemische id t laan '9 in sec- itri ctahooj "behoeft t wijziginj isteld onr.ioge- perceelen eweg onder eren van r niveau rzoekt nstellen n de noo getroffen leiding hrijven wateraf- n al ten geregeld jden met 1 00 den BESLISSING. [)e vergunning wordt verleend conform het nesluit hiernevens als "bijlage gevoegd. uari 1932 schaf fing en op t chen goed Dec. 193' er daarin Lingen «o1 te inliet- tan het Bestuur van het Waterschap mededee Ling te doen dat de waterafvoer binnen kor ten tijd geheel en al ten genoege van de jewoners zal zijn geregeld. tan den Burgemeester zal worden verzocht ie noodige politie-maatregelen te treffen ten einde aan de klachten over het snelle rijden tegemoet te komen. Dit aan adressan ten te berichten als antwoord op hun bezwa en. tan den raad mede te deelen dat het colleg lovenstaand verzoek aan'hét Hoofd der Poli tie heeft gericht en dat aan adressanten ïiervan reeds is kennisgegevenmet voor stel de zaak verder voor kennisgeving aan ie nemen [iesloten wordt den raad hiervan mededeelin te doen en voorts met de werkzaamheden spo ig in het belang der werkloozen een aan hang te nemen De ontwerp brief aan den Minister dd. hed hiernevens als bijlage gevoegd wordt vast gesteld en zal worden verzonden indien 00 de commissie voor de werkverschaffing zia met den inhoud daarvan vereenigt. De steunregeling zal bij den raad voor wi, ziging en aanvulling worden voorgedragen. en Af l y oJa c^/l I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 3- 1 AANMERKINGEN. 1-^ cLjb^A—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 708