^Al BESLISSING. ïden van iet ter- Lseert de ge lden van 3t kin- Lseert le ge- irantwoor- i begroo- 5rweging ie plaat- roek het ver in B.en 515 om be-- 37,11 irsIleederiij Besloten wo rdt de gevraagde toestemming te verleenen onder de voorwaardenver meld in het rapport van den inspecteur van politie, dd. 5 Februari 1952,No. 24/4'. -Besloten wordt de gevraagde toestemming [te verleenen onder de voorwaardenver sneld in het rapport van de Inspecteur kraa politie, gedagteekaid 5 Februari 1952,No.25/4. Len vergoe- Besloten wordt het verslag en de reke ning en verantwoording den Raad aan te bieder Besloten wordt het besluit dd2 Februar p.1. waarbij geen ontheffing is ver leend, te handhaven. Besloten wordt den Raad voor te stellen de helft van de vordering voor rekening der gemeente te nemen nu vai de a jde v^n het Kerkbestuur en den heer Beekman geen medewerking is te verwachteren de omstandigheden van dien aard zijn, dat verhaal in rechten is uitgesloten. De nota ad 562,54 kan voldaan worden. De Financiëele Commissie vereenigt zich met dit voorstel. Het overwerk door den technisch-ambte- naar in zijn schrijven gaioemd kan worden vergoed. Besloten wordt het rondbrengen var het weekloon aan zieke arbeiders te staken en deze arbeiders het loon uit te be talen op kwitanties. Den technisch-ambtenaar wordt voorts overeenkomstig zijn verzoek in de laatst^ alinea vaa zijn schrijven gemachtigd te handelen. _y\f m~Ihh. 2~c iA Jr/tr, 3 0 //J/< Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 70