'J "o Ll37. D.Bleijerveld Eikenlaan Soest IH1 IH40- HH l. tHHl. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter Cie. Uitbreidings plan en Grondbedrlj DLub Kr. L.L.F.Andre de laPorte, Haarlem Voorzitter 2-12-'32 7-12--32 21-11-'32 ie Voorzitter vangt de vergadering' aan niet ;en persoonlijk feit naar voren te brengen n.1. dat hem gebleken is dat de secretaris op 8 Dec. j.1. jaar in de gemeenteadmi nistratie is werkzaam geweest welke periol geheel ter secretarie dezer gemeente is joa ebracht. Het .s geen officieele hërdenkin, ioch sprexer meent aen secretaris en diens ezin geluk te moeten wenschen en hij nenscht te verklaren dat de jubilaris steet ie rechter hand van den Burgemeester is ge. reeest en hoopt dat nog vele jaren op aange. name wijze met hem en het college zal ge- werkt worden. De heeren wethouders sluiten zich met de hartelijxe woorden van den voorzitter aan. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 14, lid 1, sub d, jo. art.14 III d bouwverordening, ten behoeve van den boui eener werkplaats op een terrein, gelegen a ien Hieuweweg, kadastraal bekend gemeente Ooest, in sectie H.44Ó4 en wel tot eene maat van 0,^0 li. De technisch ambtenaar, belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht, adviseer ie gevraagde ontheffing te verleenen. adviseert omtrent afstand van grond aan de roote Melmweg ter verbreeding van dien wei oor diverse personen. je secr ie heere waarna agenda deelt mede, dat het in zijn bedoeling lig ie oude ambtswoning 1 December a.s. te ver laten. Voorts verzoekt hij de wegafschei- iing, tuin enz. bij de nieuwe woning in or ie te brengen. 6-12-'32 deelt mede, dat hij de verantwoordenjkhen voor het niet kennisgeven van de uitloting eener obligatie niet 00 zich kan nemen en niet bereid is 1/3 van de door de gemeente geleden schade te vergoeden. stelt voor aan den raad alsnog eene rege ling ex-art. 33 der L.O.wet ter vaststel ling aan te bieden conform het ter tagel 6 orachte ontwerp en deze regeling te doen ingaan 1 Januari 1933» De onth advies Conform beslote Melmweg ontwerp daarmed te trac verbree Aangezi gevange Aan de zaken n aandeel len stc Overeen zitter w 3 C CD I Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 713