7 H' T BESLISSING AANMERKINGEN. ig aan net te brengen secretaris senteadmi- Lke periodi snte ie doa herdeiiKim 3 en diens 1 hij Laris steec ster is ge i op aange s zal ge- 's sluiten an den ilde bij 3.14 III d den bou'1 gelegen a gemeente >t eene it de lei- adviseer uien. >nd aan de in dien we iling ligt s. te ver ;af schei - lins in or 'deli j k.ie uitloting nemen en gemeente ine rege- raststel- ir t agel g te doen pe secretaris dankt den burgemeester en ,e heeren wethouders voor hunne wenschen, waarna de vergadering met behandeling der agenda wordt aangevangen. De ontheffing wordt verleend conform het advies van Bouw- en Woningtoezicht. Conform het advies van de commissie wordt besloten de verbreeding van den Groote Melmweg tot stand te brengen volgens het ontwerp uitbreidingsplan en in verband daarmede aan openbare werken op t e dragen te trachten de strooken grond noodig ter verbreeding van weg in handen te krijgen. Aangezien de werkzaamheden reeds zijn aan gevangen wordt tot deponeering besloten. Aan de twee andere kassiers de stand van zaken mede te deelen en te verzoeken hun aandeel bij den gemeente-ontvanger te wil len storten. Overeenkomstig het voorstel van den voor zitter wordt besloten. llJVt 1* Af Af vi a wvr. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. p2 iVj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 714