n 7 fa fa - yy?ï,i .geheele tbrande rweg indie n vamie^e n de kos- de ge- e afkor,ien|j staan, aak zijn iet de lei ,ieromtren|t cenber N. V."Cen te Ooest" t 14 llo- e het aan met enkel vanger va zen .Knop ti. Heek v. d.Broef! o i prnans volge van e der bo- 4a Kolen- snedenka- nares der Lgerachti e Gezond- chn. \jmbte setren bi en 7 3 sohri j veji jke verbe dat gesloten wordt adressant te berichten, van gemeentewege slooping van het afgebra perceel zal worden verricht en het puin z morden weggehaald wanneer door hem f 28.- de gemeentekas wordt gestort. BESLISSING. nd gesloten wordt aan de heeren sen voorzoover deze door den tegenwoordigers der gemeente de aandacht te vestigen op he nootschap ingekomen rapport e teen de noodige maatregelen te fen ter voorkoming van bezwar 'lijze van adninistreering der van de N.V. als aangegeven in doelde rapport. Commissaris- raad als ver zijn benoemd t bij de Ven- n te verzoe- willen tref- en tegen de f inancien het hierbe- e 1 in Besloten wordt de vertegenwoordiger van den bond in de vergadering van l6 dezer uit te noodigen en wel ten 11 uur v.m. Je door den Inspecteur van het Lager On derwijs tot plaatsvervangende hoofden der scholen voorgedragen personen worden als zoodanig aangewezen. De eigenares aan te schrijven tot aanbren ging der noodzakelijke verbeteringen. 7 £- -Al oLc-éXu-, 7 Al V a j S£j. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Zc. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i H 7 cJuUlvL-i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 715